ด้วยในปีงบประมาณ 2557 มีพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยบูรพา เกษียณอายุการปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน  ทั้งนี้ในนามสโมสรบุคลากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช นายกสโมสรบุคลการ และคณะกรรมการสโมสรบุคลากรได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณที่เป็นสมาชิกสโมสรบุคคลากร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 8  คน ดังนี้

1.นางสาวศิริวัลห์  วัฒนสินธุ์                   สังกัด      คณะพยาบางศาสตร์
2.นางพรทิพย์  สินุธก                           สังกัด      คณะวิทยาศาสตร์
3.นายธรรมศักดิ์  สิงคเสลิต                    สังกัด      คณะวิทยาศาสตร์
4.นายไชยา  กุฎาคาร                           สังกัด      คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.นายสมเกียรติ  สุริยะกุล                      สังกัด      คณะศึกษาศาสตร์
6.นายพิชิต  มีพจนา                            สังกัด      สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
7.นางสาวเสาวภา  สวัสดิ์พีระ                 สังกัด      สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
8.นางจำเนียร  เรียนพินิจ                      สังกัด      วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์